En aquest espai, l'usuari podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i nosaltres com responsables d'aquesta web. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la vostra navegació. Freecandó, com a responsable d'aquesta web, assumeix el compromís de processar la informació dels nostres usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús dels dades personals dels nostres usuaris. Aquesta web, per tant, compleix rigorosament el RGPD (REGLAMENT (UE) 2016/679 de protecció de dades) i la LSSI-CE la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

1. Dades de l'empresa responsable

 • Denominació Social: Trespeus Ass. Cult. per la Cuina Tradició
 • Nom Comercial: Freecandó
 • Domicili Social: Riu Llobregat, 47 Baixos, 08820 El Prat de Llobregat, Barcelona
 • CIF: G-66760869
 • Telèfon: 605600443
 • e-Mail: freecando@outlook.com
 • Nom de domini: freecando.cat

2. Condicions generals d'ús

Les presents Condicions Generals regulen l'ús (incloent-hi el mer accés) de les pàgines de la web, integrants del lloc web de https://freecando.cat/ inclosos els continguts i serveis posats a disposició. Tota persona que accedeixi a la web de Freecandó (“Usuari”) accepta sotmetre's a les Condicions Generals vigents a cada moment del portal https://freecando.cat/

3. Protecció de dades personals

Freecandó està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al Reglament Europeu de Protecció de dades i la normativa espanyola de protecció de dades.

Per a més informació, veure la nostra Política de Privadesa.

4. Condicions d'accés i ús de la web

Caràcter gratuït de l'accés i l'ús de la web

La prestació dels serveis per part de Freecandó té caràcter gratuït per a tots els Usuaris. No obstant això, alguns dels serveis subministrats per Freecando a través del web estan subjectes al pagament d'un preu determinat a les condicions generals de contractació.

Veracitat de la informació

Tota la informació que facilita l'usuari ha de ser veraç. A aquest efecte, l'Usuari garanteix l'autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels Serveis. Serà responsabilitat de l'usuari mantenir tota la informació facilitada a Freecandó permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment, a la situació real. En tot cas, l'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al prestador o a tercers.

Menors d'edat

Per a l'ús dels serveis, els menors d'edat han d'obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors a càrrec seu. La responsabilitat a la determinació de continguts concrets als quals accedeixen els menors correspon a aquells, és per això que si accedeixen a continguts no apropiats per Internet, s'hauran de establir als seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, malgrat que no siguin infal·libles, són d'especial utilitat per controlar i restringir els materials a què hi poden accedir els menors.

Ús correcte de la web

L'Usuari es compromet a utilitzar la Web de conformitat a la Llei i al present Avís Legal, així com a la moral ia bons costums. A aquest efecte, l'usuari s'abstindrà d'utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d'equips informàtics o documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats a qualsevol equip informàtic de Freecandó.

En particular, ia títol indicatiu però no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol mena de material que:

 • sigui contrària, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;
 • indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral ia l'ordre públic;
 • indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
 • sigui contrari al dret a l'honor, a la intimitat personal o familiar oa la pròpia imatge de les persones;
 • de qualsevol manera perjudiqui la credibilitat de Freecandó o de tercers; i
 • constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

5. Exclusió de garanties i responsabilitat

Freecandó s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al nostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.

Aquest web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el funcionament correcte els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. No obstant això, Freecandó no descarta la possibilitat que hi hagi determinats errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible accedir a la pàgina web.

Freecandó no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin sortir a col·lació de la manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web o dels seus serveis i continguts; de l'existència de virus, programes maliciosos o lesius als continguts; del ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal i condicions d'ús; o de La manca de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.

Freecandó no es fa responsable sota cap concepte dels danys que puguin dimanar de l'ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

6. Cookies

El lloc web de Freecandó utilitza cookies (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l'única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió del usuari.

En cap cas no s'utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

Per a més informació, veure la nostra Política de Cookies

7. Enllaços (Links)

Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de tercers webs. Atès que des de el web no podem controlar sempre els continguts introduïts pels tercers, Freecandó no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, Freecandó manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la re-direcció a aquestes webs, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

Freecandó no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitant, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web de Freecandó.

No obstant i en compliment del que disposa l'art. 11 i 16 de la LSSICE, Freecandó es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, quan calgui, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o moral i ordre públic. En cas que lusuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser-ne susceptible classificació, es prega ho notifiqui de manera immediata a l'administrador del lloc web.

8. Xarxes Socials

L'informem que Freecandó és present a les xarxes socials:

El tractament de les dades que els usuaris incloguin en les mateixes [fent-se seguidors de Freecandó a les xarxes socials (i/o realitzant qualsevol enllaç o acció de connexió a través d'aquestes)] es regirà per aquest apartat, així com per les condicions de ús, polítiques de privadesa i normatives d'accés i ús de les xarxes socials en qüestió i acceptades prèviament per lusuari.

Freecandó tractarà les vostres dades per informar-vos de les activitats, productes serveis a través d'aquestes xarxes socials, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin, però no es farà responsable de les seves polítiques de privadesa.

Queda prohibida la publicació de continguts:

 • Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
 • Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives als nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que Freecandó consideri no apropiats.
 • I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l'ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.
 • Així mateix, Freecandó es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin no apropiats.

9. Propietat intel·lectual i industrial

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies i/o gràfics són propietat de Freecandó o, en cas que fos necessari, disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web estan degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen l'autorització escrita prèvia per part de Freecandó. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de Freecandó serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor. Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics aliens a Freecandó i que puguin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos els responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués esdevenir respecte a aquests. En tot cas, Freecandó compta amb la autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

Freecandó reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la menció o aparició al lloc web, de l'existència de drets o cap responsabilitat de Freecandó sobre els mateixos, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per fer qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, podeu fer-ho a través del correu electrònic dalt ressenyat.

10. Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquesta pàgina web o de les activitats en aquesta desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la que se sotmeten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.